[Tính Năng] Hệ Thống Tâm Pháp

 

Hệ Thống Tâm Pháp (Võ Công) là hệ thống mở khóa kỹ năng bị động cho Đồng Hành

+ Có 12 loại tâm pháp khác nhau.

+ Để Lĩnh Ngộ Tâm Pháp cần sử dụng Bí Tịch Công Pháp

+ Sau Khi Lĩnh Ngộ Tâm Pháp có thể nâng Kinh Mạch Công Pháp và Luyện Khí Công Pháp đã lĩnh ngộ

+ Để nâng Kinh Mạch Công Pháp cần sử dụng Tinh Hoa Võ Đạo để Xung Huyệt, Xung Huyệt 8 tầng có thể Đột Phá 1 lần, sau khi đột phá sẽ mở đặc quyền đặc biệt cho Đồng Hành

+ Đột phá cần sử dụng Bí Tịch Chân Giải

+ Để Luyện Khí Công Pháp cần sử dụng Tinh Nguyên, Tâm Pháp tầng 3 và 6 sẽ kích hoạt Nghiên Tu 2 và 3 giúp đột phá chiến lực

+ Trong quá trình Luyện khí có thể dùng Quy Nguyên Đan để xóa bỏ tác dụng phụ của Luyện Khí

 

 

Game